PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

 

Invullen van formulieren via de website

Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. U kunt aanvinken of u op de hoogte wenst gehouden te worden.

 

 

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@park-europ.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door het versturen van een e-mail aan info@park-europ.be of brief aan Natiënlaan 100, 8300 Knokke-Heist.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

PRIVACY STATEMENT

 

We respect the privacy of the visitors using the website and will ensure that the personal information you provide is treated confidentially. Processing of the personal data in our company takes place in compliance with the legal requirements as provided for in the EU regulations as from 25 May 2018.

 

Purposes of data processing

Your personal data will be processed by us for entering into and executing agreements and bookings, for dealing with complaints and legal services, and to manage the resulting relationships, including the carrying out of activities aimed at increasing the customer base.

 

Filling out forms through the website If you fill in a contact or registration form on the website, or if you send us an e-mail, the data you submit to us will be kept as long as it is needed to completely deal with the matter or to fully answer your email. You can check a box if you want to be informed.

 

Right of access, rectification, deletion, limitation, objections and transferability

The customer shall at all times have the right to access his personal data and can improve it (himself or by a third party) if it is inaccurate or incomplete. The consumer can have his personal data removed and  its processing limited. The customer can object to the processing of his personal data including profiling on the basis of those provisions.

In addition, the customer has the right to a copy (in a structured, common and machine-readable form) of his personal data and he can have personal data forwarded to another company.

In order to exercise the above rights, the customer is asked:

  • to personally customize the settings of its customers account and/or
  • to send an e-mail to the following e-mail address: info@park-europ.be

 

Direct marketing

The customer has the right to object, free of charges, to any processing of his personal data for direct marketing purposes. This can be done by sending an e-mail to info@park-europ.be or a letter to

Natiënlaan 100, 8300 Knokke-Heist.

 

Complaint

The customer has the right to complain to the Commission for the protection of privacy (Rue de la Presse 35, 1000 Brussels  – commission@privacycommission.be).

 

Modification of the privacy statement

We reserve the right to modify this privacy statement. Changes will be published on this website.

 

Scroll Up